Jag har opublicerat en e-bok med titeln Från bärsärk till EU-medborgare - Svensk alkoholkultur under 1000 år. I det följande visar jag lösa utdrag från detta manus:


Fåfängt sökes något land utom Swerige,
hwarest så många och så stridiga författningar
blifwit tagne om Brännvinets bruk och missbruk.
Alle desse stadgar, påbud och anstalter hafwa directe
eller indirecte slutligen medfört den werkan,
att göra Brännvinet dyrt och begärligt.

Sekreteraren i det Patriotiska Sällskapet,
den lärde nationalekonomen Johan Fischerström, 1781.

...Den svenska alkoholpolitiken har under historiens gång genomgått flera sinsemellan olika karaktäristiska drag och etapper: husbehovsbränningen, den industriella tillverkningen, en ökad statlig inblandning och moonopolisering, hot om totalförbud, motboken, Brattsystemets avskaffande och chokprishöjningar. Det finns väl heller inget annat område i samhällslivet som har blivit föremål för så många och så dyrbara utredningar och expertrapporter som just den svenska alkoholppolitiken...


...Vikingarna som levde långt uppe i den karga Norden var inte bara förtjusta i den tidens öl, kallad mjöd som var en alkoholhaltig och jäst dryck gjord på vatten, honung, malt (som fått gro) och humle eller olika kryddor. Ibland påstås också att man tillsatte röd flugsvamp för att de gamla nordmännen skulle uppnå rätt mått av raseri, men detta är nog mest en saga...

...Det är också känt att man redan tusentals år fvt börjat odla vindruvor i länderna runt Medelhavet, men västra Asien har ofta sagts vara vinrankans egentliga hemland. I de antika kulturerna som utvecklades i närområdet, bl a i Grekland och Italien, betraktade man vinet som en gåva från gudarna till människorna...

...Sedan 1600-talet drack man i Sverige "ofta och gärna både röda och vita bordeauxviner", även om den importerade mängden troligen var liten. I och med att aristokratin växte till sig och med dess stigande anspråk på det goda livet, ökade också efterfrågan på vin. Inom de högre samhällsklasserna var den höga vinkonsumtionen märkbar, vilket även tilldrog sig en viss uppmärksamhet från en del utländska resenärer. För dessa var Sverige ett ociviliserat och okultiverat land med en överklass utan förfining som frossade i mat och dryck när det var fest...

...Brännvinet fortsatte därför att under lång tid användas som medikament som såldes på apoteken nere på kontinenten. I t ex Tyskland hade man redan under 1200-talet börjat utfärda bestämmelser för hanteringen och några hundra år senare fanns det apotek i nästan alla tyska städer. Under 1500-talet var det därför huvudsakligen apoteksvaror som framställdes, men man började också nyttja det för att dricka. I slutet av seklet dessförinnan hade brännvinet fått en annan kundkrets förutom de sjuka, eftersom staden Nürnberg år 1498 såg sig föranledd att utfärda en bestämmelse som förbjöd försäljning av alkohol under högtiderna. En av stadens läkare hade t o m skrivit några år tidigare (fritt översatt):"Beroende på att för närvarande alla har vant sig vid att dricka aqua vitae, är det nödvändigt att erinra om den mängd som man kan förtära och som var och en kan lära sig att dricka i enlighet med sin förmåga, om man vill uppträda som en gentleman".... 

...Men man drack brännvin också av andra skäl, som ett njutningsmedel och denna vana spred sig i landet. Rätten till en morgonsup tillkom stora grupper i det svenska samhället som t ex tjänstefolket och inom krigsmakten konsumerades stora mängder. Kvinnorna på landsbygden använde också brännvinet som parfym när man slog några skvättar på sina kläder innan man besökte sin sockenkyrka eller gick till gästabud...

...kan det också vara värt att erinra sig hur Linné beskriver drinkaren i hans tillstånd "dagen efter": "Därför ser man den eländige brännvinssuparen, då han om morgonen kommer ur sängen, vara modfälld, darrande, melankolisk och sjuk i alla leder, så att han knappt kan sätta glaset till munnen, att det icke utspilles, men så snart han fått sig ett par supar, bliver han munter"...

...Ett totalförbud mot tillverkning av brännvin genomdrevs dock år 1756 av hattpartiet mot bondeståndets vilja. Detta kom att gälla i fyra år. Förbudet hade föranletts av den allvarliga bristen på spannmål, missväxten och åtföljande hungersnöd i Sverige och övriga Europa som gällde vid denna tid...


...Strax efter sin statskupp år 1772 förbjöd kung Gustav III all husbehovsbränning med hänsyn till missväxten i jordbruket, en bestämmelse som kom att vara gällande i femton år. Under Frihetstiden hade man ju gjort flera försök att genomdriva ett allmänt brännvinsförbud, men varje gång hade det misslyckats på grund av den bristande laglydigheten hos det svenska folket...

...Som en reaktion mot det utbredda dickandet av brännvin i Sverige bildades med början fr o m 1830 diverse nykterhetsföreningar med hel- eller halvabsolutistiska program. (Med det senare menas avhållsamhet med brännvin och måttlighet med vin och öl)...

...En mycket speciell ställning i den svenska historien när det gäller produktion och försäljning av brännvin intar grosshandlaren Lars Olsson Smith. Kanske är han mer känd under namnet "Brännvinskungen" och skaparen av det berömda "tiodubbelt renat brännvin", föregångaren till Absolut Vodka...

...Genom dessa båda arrangemang hade man skapat ett formligt monopol för de två produktionsformerna, tillverkning och förädling, eftesom anslutningen till den nya bränneriidkareföreningen i praktiken blev total. Förlorarna på marknaden blev systembolagen i sin egenskap av köpare av den färdiga produkten...

...De regler för inköp med motbok var beroende av personens ålder, kön, inkomst och betald skatt, hushållstillhörighet, bostadsort (stad eller landsbygd), levnadsvanor och eventuella anmärkningar i nykterhetshänseende...I normala fall hade man tillstånd att inhandla upp till 16 liter per kvartal, eller fyra liter per månad (sänktes senare till tre). Detta gällde endast för dem som inte söp för mycket eller gjort sig skyldiga till olaglig försäljning, langning...

...I oktober 1955 försvann alltså systemet med försäljning av spritdrycker på motbok och ersattes av "fri" försäljning, där också all import skulle ske genom Spritcentralen. Vid samma tid infördes även den nya lagen om nykterhetsvård, som innebar smärre förändringar jämfört med tidigare. Reformen hade då föregåtts av en landsomfattande kampanj där man försökte undvika en förväntad ökning i försäljningen av brännvin och som gick under namnet "Ansvar och nykterhet"...

...Att tillverkningen av Absolut Vodka blev förlagd till Skåne och precis till Åhus var ingen tillfällighet. Sedan århundraden tillbaka hade man kokat brännvin på potatis och säd på den skånska landsbygden och det fanns en lång tradition på området att förvalta...

...På detta sätt har Absolut Vodka även hjälpt till att förändra bilden av vodkan i västvärlden som en fashionabel och sofistikerad dryck. Fr o m nu blev marknadsföringen och förpackningen av produkten lika viktig som dess kvalitet. Enligt Vin & Sprit är Absolut Vodka av högst tänkbara kvalitet, absolute pure, och med en egen smakkaraktär (mer välsmakande än andra vodkor)...

Detta är således några utdrag ur mitt bokmanus Från bärsärk till EU-medborgare - Svensk alkoholkultur under 1000 år. Manuset är på c:a 150 tätskrivna sidor, har 12 kapitel och 7 bilagor. Kapitelrubrikerna är:

1.  En väkomstskål
2.  Om mjöd, öl och vin
3.  Det tidiga brännvinet
4.  Husbehovsbränningen
5.  Nykterhetsrörelsen växer fram
6.  Brännvinsbolagen
7.  Motbokstiden
8.  "Fri" försäljning
9.  Absolut Vodka
10. Efter EU-inträdet
11. Införsel, smuggling, hembränning
12. Den svenska alkoholmodellen